oude vrouw met rollator

Updates

Op deze pagina staan de updates van alle onderzoeken. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

Ben je benieuwd naar alle updates van een specifiek onderzoek? Gebruik dan de filter.

Sessie co-creatie
Update | 16 juli 2021
Onderzoek: Gevolgen maatregelen rondom COVID-19

Interviews en groepsgesprekken zijn afgerond!

De interviews en groepsgesprekken met bewoners, naasten en vrijwilligers zijn afgerond. Samen met vertegenwoordigers van de werkvloer, beleid en onderwijs werken we aan de vertaling van de resultaten naar de praktijk.

oude dame laptop
Update | 3 december 2020
Onderzoek: Dementia Dynamics in Design

LivingMoments

We zijn gestart met de veldtest van het LivingMoments apparaat! We zoeken nog thuiswonende mensen met milde dementie die willen deelnemen.

Het LivingMoments apparaat is een communicatieapparaat die het contact tussen thuiswonende mensen met dementie en hun dierbaren tastbaarder maakt. Naasten kunnen berichten (dit kunnen foto’s, video’s en/of spraakberichten zijn) sturen via een simpele mobiele app, waarna de persoon met dementie (en partner) een gedrukte ansichtkaart ontvangt, en deze vervolgens kan activeren in het apparaat om de levendige inhoud te bekijken. Bekijk hier een filmpje.

Ontwikkeling leefwereldbenadering oudere
Update | 3 december 2020
Onderzoek: Instrument om het toegangsproces in de ouderenzorg te analyseren

Klaar voor implementatie

Het analyse-instrument blijkt hele praktische handvaten te geven om het toegangsproces te analyseren en vanuit die analyse tot een concreet plan van aanpak te komen.

Dat is vooral omdat verschillende perspectieven (visie, processen, medewerkerperspectief en vooral ook het klantperspectief) het proces van begin tot eind in kaart wordt gebracht en per processtap én over het geheel zicht wordt gekregen over waar klanten tevreden over zijn, waar medewerkers trots op zijn, maar ook waar aangrijpingspunten zitten voor verbetering.

Schaken senioren
Update | 1 december 2020
Onderzoek: Impact van sociale netwerkverandering op thuiswonende ouderen

Sociale netwerkveranderingen

Op basis van focusgroepen en interviews hebben we veel geleerd over de sociale netwerkveranderingen die thuiswonende ouderen het meest bezig houden. We weten nu beter wat zij meemaken, hoe dat voor hen is en hoe verschillend zij daar in zijn. Dit levert 3 artikelen op in wetenschappelijke tijdschriften.

Met de opgedane kennis gaan we in de periode januari – juni 2021 een instrument ontwikkelen voor thuiszorgmedewerkers. Dit doen we in co-creatie met mensen uit de praktijk: thuiszorgmedewerkers, -teams, -managers en zorginkopers. Het totale onderzoek wordt afgesloten met een kwantitatieve studie waarin we proberen om de kennis die we gevonden hebben te toetsen in een grote dataset.

brainstorm betere verpleeghuiszorg
Update | 1 december 2020
Onderzoek: Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk

Twee lesprogramma’s ontwikkeld

Alle wetenschappelijke artikelen op dit thema zijn geselecteerd, uitvoerig gelezen en geanalyseerd. De bevindingen worden opgeschreven.

De twee lesprogramma’s zijn in een periode van 16 maanden ontwikkeld. Het resultaat zijn twee toolboxen die gebruikt kunnen worden door mbo- /hbo-docenten en lecturer practitioners. Tijdens de ontwikkeling zijn interviews gehouden met de betrokken docenten en zorgprofessionals over het ontwikkelproces. Deze interviews worden momenteel geanalyseerd en de bevindingen opgeschreven.

Het Delphi-onderzoek is uitgevoerd en op basis hiervan is een Zelfscan Mensgerichte Ouderenzorg ontwikkeld. Deze zelfscan maakt onderdeel uit van de lesprogramma’s zodat studenten en zorgprofessionals kunnen leren en verbeteren. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel opgeschreven.

In 2021 worden de lesprogramma’s uitgetest. Aan dit onderzoek doen verschillende mbo- en hbo-onderwijsorganisaties mee. Ook doen een aantal ZorgInnovatieCentra (ZIC’s) binnen verpleeghuizen mee aan dit onderzoek.

ouderen en licht
Update | 1 december 2020
Onderzoek: Dementie verlicht!?

Literatuurstudie

De onderzoeken die er zijn gedaan naar de invloed van licht op gezondheid van mensen met dementie in het verpleeghuis zijn erg divers en daardoor lastig met elkaar te vergelijken.

Slechts weinig studies keken tot op heden of verlichting in verpleeghuizen voldoende is voor het uitvoeren van alledaagse activiteiten en voor goed zicht van de bewoners. Goede lichtomstandigheden in verpleeghuizen lijken positieve gevolgen te hebben voor het verminderen van depressieve symptomen en agitatie bij bewoners. Het is daarom belangrijk dat verpleeghuizen en personeel zich bewust zijn van de invloed van licht op hun bewoners.

zorgen voor senioren
Update | 30 november 2020
Onderzoek: Zorgconcepten voor mensen met dementie

Autonomie

Als medewerkers meer kennis hebben over (het leven van) bewoners en hen op een respectvolle manier benaderen draagt dit bij aan autonomie van bewoners.

Bewoners lijken ook meer autonomie te ervaren als medewerkers hen uitnodigen om mee te helpen bij alledaagse activiteiten (bijvoorbeeld eten klaarmaken) en wanneer medewerkers alledaagse gesprekken met hen voeren. Het verlenen van mantelzorg wordt gestimuleerd als medewerkers laten merken dat betrokkenheid van naasten belangrijk is, maar ook als zij zorgen dat naasten gemakkelijk toegang hebben tot het verpleeghuis en het contact met naasten stimuleren.

Inteam bordspel ouderen
Update | 30 november 2020
Onderzoek: Liefde, intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen

Het spel Inteam en de flyer met verhalenbundel

Het promotieonderzoek is in september 2018 afgerond.  Hierna is het praktijkvertalingsproject gestart. Tijdens het praktijkvertalingsproject kijken we hoe we de resultaten uit het wetenschappelijke onderzoek kunnen implementeren in de praktijk.

Onderdeel van deze praktijkvertaling was de Inspiratiedag ‘Seksualiteit in het verpleeghuis: hoezo n.v.t.?’ die in oktober 2019 plaatsvond. Tijdens deze dag gingen (toekomstig) zorgprofessionals in groepen een idee uitwerken hoe we de resultaten uit het onderzoek van Tineke aandacht kunnen geven in de praktijk. Een aantal ideeën is samen met de (toekomstig) zorgprofessionals uitgewerkt en deze kun je nu bestellen (kijk hiervoor bij ‘Aan de slag!’).

De flyer met verhalenbundel helpt om dit thema bespreekbaar te maken bij een cliënt en haar/zijn partner.

Het spel Inteam helpt zorgprofessionals om het thema onderling te bespreken, er kennis over op te doen en ervaringen te delen.

Hiernaast is er ook vervolgonderzoek gestart waarbij de focus meer op de zorgmedewerker wordt gelegd. Dit wordt uitgevoerd door Karien Waterschoot.

Eigen regie zorg
Update | 27 november 2020
Onderzoek: Eigen regie van ouderen in de langdurende intramurale zorg

Bevorderende en belemmerende factoren

In de literatuur vonden we bevorderende en belemmerende factoren voor eigen regie. Deze zijn te ordenen in wat ouderen zelf als kenmerken hebben, hoe de medewerkers zijn toegerust op het ondersteunen van eigen regie en hoe zij dat inzetten in hun contacten met ouderen. Ook de omgeving van de zorg heeft invloed op eigen regie.

Vervolgens zijn we in de praktijk gaan kijken of we deze bevorderende en belemmerende factoren ook zien op de afdeling.

 

sporten senioren
Update | 26 november 2020
Onderzoek: GRZ-evaluatie-instrument

Klaar voor gebruik!

Ben jij benieuwd of de GRZ op jouw afdeling nóg beter kan, maar weet je niet hoe je dit kunt aanpakken? Maak dan gebruik van het GRZ-evaluatie-instrument. Dit is een handig instrument waarmee je, samen met jouw team, de GRZ kunt evalueren en verbeteren.

Voordelen volgens de gebruikers:

  • Het is een overzichtelijk en compleet hulpmiddel om de kwaliteit van de GRZ in beeld te brengen.
  • Je wordt uitgedaagd om kritisch na te denken. Doen jullie de goede dingen en doen jullie die dingen goed?
  • Het GRZ-evaluatie-instrument betrekt alle leden van het MDT.
  • Het bevordert onderlinge reflectie en dialoog met je collega’s.
  • Je leert bewust stilstaan en nadenken over de GRZ-processen die jij en je team volgen.
  • Het instrument bevordert samenwerking omdat je samen reflecteert en concrete verbeteracties formuleert en doorvoert.
Covid ouderenzorg
Update | 26 november 2020
Onderzoek: Gevolgen maatregelen rondom COVID-19

We zijn van start!

De eerste interviews met bewoners en naasten zijn gestart.

Resultaten van de interviews worden in maart 2021 verwacht. De eerste inzichten uit de interviews met bewoners en naasten worden vanaf januari gedeeld.

oude vrouw
Update | 26 november 2020
Onderzoek: Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Ontwikkeling aanpak naar kwaliteitsverbetering

Begin 2021 start de ontwikkeling van de aanpak naar kwaliteitsverbetering. Verschillende zorgorganisaties hebben aangegeven hieraan te willen meewerken.

Eerst zal een ontwikkelgroep in vijf bijeenkomsten de nieuwe aanpak ontwerpen. Deze ontwikkelgroep bestaat uit zorgmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, cliënten en managers.  Vervolgens wordt de aanpak uitgevoerd en geëvalueerd bij vier zorgorganisaties nadat enkele zorgmedewerkers verhalen van cliënten hebben opgehaald. De aanpak resulteert in verbeterpunten op locatie- en organisatieniveau.

oudere man met sigaret
Update | 26 november 2020
Onderzoek: Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg

Dataverzameling

De dataverzameling bij bewoners is afgerond. Bij twee verpleeghuisorganisaties zijn 16 bewoners geïnterviewd die op de psychogeriatrische en somatische afdelingen wonen. De resultaten hiervan worden nu gecodeerd en geanalyseerd en daaruit volgt een wetenschappelijk artikel.

Er wordt data verzameld van vier casusbeschrijvingen. Dit zijn vier van de 16 geïnterviewde bewoners. Hierbij interviewen we ook hun omgeving. Na de dataverzameling wordt de data gecodeerd en geanalyseerd. Ook hieruit volgt een wetenschappelijk artikel.