Zorgprofessional en oudere

RELOCARE

Door drs. Damien Broekharst, promovendus UNC-ZH in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University.

 

RELOCARE
Het verhuizen van bewoners in en tussen verpleeghuizen kan verschillende redenen hebben, uiteenlopend van veranderende zorgbehoeften tot de sluiting van zorgfaciliteiten. Het verhuizen in en tussen verpleeghuizen kan de gezondheid en het welzijn van bewoners en personeel op verschillende manieren negatief beïnvloeden, uiteenlopend van het ervaren van stress tot de ontwikkeling van depressie. Om deze negatieve consequenties te voorkomen, te verzachten of te elimineren is het van belang dat er verhuisinitiatieven worden geïdentificeerd, geanalyseerd en ontwikkeld die bijdragen aan effectieve en succesvolle verhuizingen in en tussen verpleeghuizen.

Inhoud
In de huidige wetenschappelijke literatuur is nog weinig bekend over dit onderwerp. Dit onderzoeksproject focust zich daarom op het identificeren, analyseren en ontwikkelen van deze verhuisinitiatieven. Dit onderzoeksproject bestaat uit drie deelstudies:

Scoping review
De eerste deelstudie bestaat uit een scoping review over de bestaande verhuisinitiatieven in de literatuur. In totaal zijn er 704 artikelen gevonden waarvan er uiteindelijk 6 zijn geïncludeerd in een scoping review. Uit de review kwam naar voren dat er drie soorten verhuisinitiatieven zijn, namelijk interventies, richtlijnen en plannen. Tevens werd duidelijk deze verhuisinitiatieven een aantal centrale aspecten hadden, namelijk ruimtelijke oriëntatie, praktische ondersteuning, psychologische hulp, client betrokkenheid en voorbereiding personeel. Ten slotte, werd duidelijk dat verhuisinitiatieven impact kunnen hebben op mentale gezondheid, ruimtelijke oriëntatie, zelfredzaamheid en sociaal gedrag van bewoners. Het artikel over deze scoping review is gepubliceerd.

Focusgroep-studie
De tweede deelstudie bestaat uit een focusgroep-studie over de gebruikte verhuisinitiatieven in de Nederlandse verpleeghuispraktijk. Voor de focusgroep-studie hebben wij 8 focusgroepen afgenomen bij 7 verpleeghuizen door heel het land (N=37). Aan deze focusgroepen hebben veel verschillende stakeholders deelgenomen, zoals managers, zorgprofessionals, ondersteunend personeel, leden van cliëntenraden, bewoners en familie. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Nederlandse verpleeghuizen 3 soorten verhuisinitiatieven gebruiken in de voorbereiding van een verhuizing, namelijk verhuisinitiatieven betreffende informeren en betrekken, trainen en oefenen alsook oriënteren en visualiseren. Ook kwam naar voren dat Nederlandse verpleeghuizen 2 soorten verhuisinitiatieven gebruiken op de verhuisdag zelf, namelijk verhuisinitiatieven betreffende coördinatie en continuïteit alsook vermaak en viering. Ten slotte, bleek dat Nederlandse verpleeghuizen 2 soorten verhuisinitiatieven gebruiken na de verhuizing, namelijk verhuisinitiatieven betreffende evaluatie en probleemoplossing alsook cultuurverandering en aanpassing. De twee artikelen over deze focusgroep-studie zijn onder review.

Actieonderzoek
De derde deelstudie bestaat uit een actieonderzoek waarin een omvattend verhuisinitiatief wordt ontwikkeld voor het organiseren van verhuizingen. Voor dit actieonderzoek zijn 5 co-creatie bijeenkomsten gehouden van 2 uur. Aan deze co-creatiebijenkomsten namen managers, zorgprofessionals, ondersteunend personeel, leden van cliëntenraden, bewoners en familie deel. Op basis van deze co-creatiebijeenkomsten zijn twee verhuisinitiatieven ontwikkeld. Een voor groepsverhuizingen en een voor individuele verhuizingen. De ontwikkelde prototypes worden momenteel getest door verpleeghuizen die met verschillende soorten verhuizingen te maken hebben. Na afloop zullen er focusgroepen worden afgenomen bij de desbetreffende verpleeghuizen om de prototypes te evalueren. Het artikel behorende bij dit actieonderzoek is momenteel in progressie.

Publicaties
–        Broekharst, D.S.E., Brouwers, M.P.J., Stoop, A. et al. (2022). Types, Aspects, and Impact of Relocation Initiatives Deployed within and between Long-Term Care Facilities: A Scoping Review. Int J Environ Res Public Health, 19, 4739.
–        Brouwers, M., Broekharst, D.S.E., de Boer, B. et al. (2023) An overview of innovative living arrangements within long-term care and their characteristics: a scoping review. BMC Geriatr 23, 442.
–        de Boer, B., Caljouw, M., Landeweer, E. et al. (2022). The Need to Consider Relocations WITHIN Long-Term Care. J Am Med Dir Assoc, 23, 318–320.